Håslövs kyrka

Håslövs kyrka kallades allmänt för Söderslätts katedral. Den byggdes i Hugo Zettervallsk anda och invigdes 1880.

Idag är kyrkan helrenoverad. I norra korarmen står inventarierna från den gamla 1100-tals kyrkan. Där kan man se 1700-tals altaret, dopfunten från 1600-talet och predikstolen från 1632 som är kyrkans äldsta bevarade inventarie. Håslövs kyrka är den största i Rängs pastorat. Håslövs kyrka är inte gammal, men den rymmer ändå mycket av intresse. I sakristian finns sålunda porträtt från 1609 på Håslövsprästen Mads Nielsen Odder och han hustru Bolid. Porträtten äger enligt kyrkoherde Frostin verkligt konstvärde. Håslövs kyrka - minnen och livsöden Den gula tegelkatedralen i Håslöv ter sig nog så pampigt , men dess tinnar och torn verkar på något vis främmande på Söderslätt och antikvariskt folk far gärna förbi. Här finns väl bara åttiotal, menar man. Det är fel. Då man kommer in i det väldiga kyrkorummet, upptäcker man till sin förvåning att kyrkan har dubbel uppsättning både av altare, predikstol och dopfunt. Utom de inventarierna i bruk från omkring 1880, finns så gott som hela den äldre inredningen kvar, därtill vackert restaurerad av konservator Owald för några år sedan. Men det som främst ger liv åt de döda tingen är de färgstarka livsöden som skymtar bakom gravskrifter och Skulpturinskriptioner. Det är inte så litet av den brokiga vävnad, som heter skånskt 1600-tal, som tar en fången i Håslövs kyrka. Poträtten i sakristian - Prosten Bastians gravsten Vid vapenhusets södra vägg ligger en praktfull sten över Mads Nielsens son och efterträdare Sebastian Madsen Odder. Herr Mads liksten som han lät hugga 30 år före sin död har renässansens kräsna formspråk. Barockens alltmer svulstiga former präglar gravhällen över sonen Bastian, död 1683. Svulstig är också inskriften på latin med sina superlativa omdömen. Den slösande rika dekorationen används i religionsundervisningen, allt går ut på att förmedla kristen kunskap. I hörnet ser vi de fyra evangelisterna, Matteus med sin ängel. Marcus med lejonet, Lukas med oxen och Johannes med örnen. På ömse sidor om inskriftsmedaljongen står Moses med lagens tavlor och Johannes döpare med lammet. "Se, Guds lamm", sade han. De bägge representerar lag och evangelium. Däröver ser vi den första uppståndelsen, Jesu uppståndelse, och nederst de dödas uppståndelse på yttersta dagen "den som tror kommer icke under domen", lyder den latinska inskriften ovanför. 1946 fick Håslövs sin nuvarande kyrkorgel. Den är en av de större orglarna i de skånska landsbygds kyrkorna och den kunde förverkligas bl.a. genom donation av framlidne lantbrukaren Kristoffer Jönsson. Den är byggd av Olof Hammarberg, Göteborg. Klockorna som också de ger sin ton åt kyrkan, är betydligt äldre. Lillklockan göts redan 1615 i Lübeck, medan storklockan är ett verk av den kände Malmögjutaren A. Wetterholtz år 1753. Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål.

Share your moments

#håslövskyrka